Apie konsulatą

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2020.03.30 14:13

Generalinio konsulato istorija

Konsulato 80-ties metų jubiliejui paminėti buvo išleista knyga „Lietuvos Konsulatas Čikagoje 1924-2004 metais Dokumentuose ir Nuotraukose“, kurioje atsispindi ilgametė konsulato istorija. Pasaulio lietuvių archyve Čikagoje buvo surinkta medžiaga, kuri bent iš dalies leidžia įmažinti konsulų veiklą minėtu laikotarpiu. Nemažą paspirtį renkant medžiagą šiai knygai suteikė archyve esantis dr. Petro ir Juzės Daužvardžių fondas, kuriame buvo galima susipažinti su konsulato penkiasdešimties metų veiklą parodančiais dokumentais bei nuotraukomis. Lietuvos diplomatijos istorijai vertingų dokumentų yra patiekiama ir iš garbės konsulo Vaclovo Kleizos asmeninio archyvo.

XX a. pradžioje vienas iš konsulato veiklos prioritetų, be konsulinės veiklos, buvo dvišaliai Lietuvos ir JAV ekonominiai klausimai bei Lietuvos eksporto skatinimas. Itin nelengva misija teko konsulams Povilui Žadeikiui ir Antanui Kalvaičiui. Jaunos Lietuvos valstybės kūrimosi pradžioje produkcija dar nelabai galėjo konkuruoti su Vakarų šalių gaminiais: būtent konsulams teko ieškoti nišų JAV rinkose. Labai trumpai konsulo pareigas ėjo dr. Mikas Bagdonas, atsiųstas iš pasiuntinybės Vašingtone. Daugiau informacinės medžiagos knygoje yra pateikiama apie dr. P. Daužvardžio veiklą, nes jis Lietuvos konsulu Čikagoje išbuvo daugiau nei tris dešimtmečius. Savo atsidavimu diplomatinei tarnybai, aktyvumu ir nuolatiniu Lietuvos klausimo kėlimu įvairiose renginiuose bei minėjimuose, dr. P.Daužvardis pelnė Čikagoje diplomatinio korpuso, akademinės visuomenės didelę pagarbą ir įvertinimą. 1961 m. Lietuvos konsulatas gavo generalinio konsulato statusą. Mirus paskutiniam larjeros diplomatui Dr. P. Daužvardžiui, 1971 m. konsulatas tapo garbės generaliniu konsulatu. Nepriklausomos Lietuvos labui dirbę garbės generaliniais konsulai Juzė Daužvardienė ir Vaclovas Kleiza ir toliau aktyviai stovėjo diplomatinės tarnybos sargyboje: skleidė lietuviškąsias tradicijas ir papročius, siekė kuo plačiau informuoti visuomenę apie Baltijos šalių okupaciją, atsakingai ėjo Lietuvos atstovų Čikagoje pareigas.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1998 m. buvo įsteigtas Lietuvos generalinis konsulatas. Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu buvo paskirtas Giedrius Apuokas. Konsulato veikla buvo apibrėžta konsuline (vizų išdavimas, pilietybės, konsulinės pagalbos ir kt. Klausimai) ir ekonomine (investicijų į Lietuvą skatinimas, ryšių su verslo struktūromis palaikymas ir t.t.) sritimis.

Šiandien generalinio konsulo kabinete yra šešios istorinės relikvijos, menančios visą konsulato veiklos istoriją: Lietuvos konsulato Čikagoje iškaba, egzekvatūra, kurią 1924 m. pasirašė tuometinis JAV prezidentas Calvin Coolidge, konsulato atidarymo aktas, atidarymo dalyvių nuotrauka, konsulato antspaudas ir puikiai išsilaikęs generalinio konsulo darbo stalas, prie kurio dar 1924 nusifotografavo konsulato atidarymo dalyviai.

Pirmoji konsulato iškaba  

Lietuvos konsulato Čikagoje atidarymas: iš kairės dr. A.Zimontas, L.Gaižaitė, adv. K.Gugis, inž. J.Paulikonis, J.Hermanavičius, kun. A.Skirpa, dr. A.Gračiūnas, prel. J. Olšauskas, adv. K.Jurgelionis, J.Elias, dail. A.Zmuidzinavičius, konsulas P.Žadeikis, Lietuvos atstovas Vašingtone K.Bizauskas, adv. A.Šlakis, dr. K.Drangelis, adv. P.Bradchulis, adv. J.Borden, S.Kodis.
(Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje nuosavybė)

 
Lietuvos konsulato Čikagoje egzekvatūra - 1924 m. vasario 16 d.
(Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje nuosavybė)

Knygos „Lietuvos Konsulatas Čikagoje 1924-2004 Metais Dokumentuose ir Nuotraukose“ autoriai - istorikas bei diplomatas Laurynas Jonušauskas ir buvęs ilgametis Lietuvos garbės generalinis konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza.

Knygą išleido Lituanistinių Studijų ir Tyrimų Centras Čikagoje, knygos leidimą rėmė Lietuvių Fondas.

Naujienlaiškio prenumerata