Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2020.12.14 08:40

Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistravę arba nutraukę santuoką, privalo ją įtraukti į apskaitą Lietuvoje. Įtraukus santuoką arba ištuoką į apskaitą, piliečiams pageidaujant, gali būti išduodamas santuokos sudarymo akto arba ištuokos akto įrašą liudijančio įrašo išrašas.

Lietuvos Respublikos piliečiai registruojant ar įtraukiant į apskaitą  santuoką gali : pasilikti savo turimą pavardę, prie turimos pavardės pridėti sutuoktinio pavardę arba pakeisti pavardę į sutuoktinio.

Lietuvos Respublikos piliečių pavardės dokumentuose rašomos tik lietuviškomis raidėmis (X, W, Q transkribuojamos į KS, V, ir t.t.). Užsienio valstybių piliečių bei jų vaikų asmens vardai ir pavardės liudijimuose rašomi juos paraidžiui perrašant be šalutinių (diakritinių) ženklų.

Jei vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas po 1990 m. kovo 11 d. įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, jo tėvai privalo šį gimimą įtraukti į apskaitą Lietuvoje. Įtraukus vaiko gimimą į apskaitą Lietuvoje, tėvams pageidaujant, gali būti išduodamas vaiko gimimo aktą liudijančio įrašo išrašas.

Lietuvos Respublikos piliečio dukters pavardė, nepateikus vaiko JAV paso, gali būti registruojama tik moteriška galūne. Pateikus JAV pasą mergaitės pavardė bus perrašoma į lietuviškus dokumentus tokia, kokia yra JAV pase.

Dėl pakartotinių civilinės metrikacijos liudijimų išdavimo į konsulines įstaigas gali kreiptis tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Visi kiti asmenys turi kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigas tiesiogiai Lietuvoje.

DĖMESIO:

Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis ir asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvos civilinės metrikacijos skyriuose, gali pateikti prašymus apskaityti užsienyje gimusio vaiko gimimą, užsienyje sudarytą santuoką bei atlikti daug kitų veiksmų per elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus.

Konsulinėse įstaigose pateikti dokumentai dėl civilinės metrikacijos nagrinėjami Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje.

Užsienyje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

 • Prašymas;
 • Užsienio valstybėje išduotas santuokos liudijimas, patvirtintas apostile, su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: "Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos”, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia;
 • Sutuoktinių galiojantys pasai;
 • Ištuokos liudijimas (Lietuvos piliečiams- Lietuvoje išduotas ištuokos liudijimas net jei buvusi santuoka sudaryta užsienyje), jei vienas iš sutuoktinių yra išsituokęs arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę;
 • Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą, tuo atveju, jei prašoma išduoti santuokos aktą liudijančio įrašo išrašą.

Užsienyje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

 • Prašymas;
 • Užsienio valstybėje išduotas teismo sprendimas (ar jo rezoliucinė dalis) dėl ištuokos, patvirtintas apostile, su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: "Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos", parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia;
 • Buvusių sutuoktinių galiojantys pasai;
 • Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą, tuo atveju, jei prašoma išduoti ištuokos aktą liudijančio įrašo išrašą.

Užsienyje gimusių vaikų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

 • Prašymas. Prašymą turi pasirašyti vienas iš tėvų, kuris yra LR pilietis.
 • Užsienio valstybėje išduotas gimimo liudijimas, patvirtintas apostile, su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: “Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos”, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia;
 • Tėvų galiojantys pasai;
 • Jeigu tėvų santuoka nėra apskaityta Lietuvoje, turi būti pateikiami dokumentai užsienyje sudarytai santuokai apskaityti Lietuvoje;
 • Vaiko galiojantis JAV pasas;
 • Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą, tuo atveju, jei yra prašoma išduoti gimimo aktą liudijančio įrašo išrašą.

Vardo, pavardės, tautybės keitimas, kai priežastis nėra santuokos apskaitymas

 • Prašymas; (Prašymo forma 16 metų sulaukusiam asmeniui / Prašymo forma jaunesniam nei 16 metų asmeniui)
 • Galiojantis pasas;
 • Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti pavardę, tautybę;
 • Civilinės būklės aktų įrašų, kuriuose, gavus leidimą, būtų keičiamas vardas, pavardė, tautybė, įregistravimo liudijimų originalai;
 • JAV teismo sprendimas dėl vardo, pavardės keitimo su apostile ir vertimu į lietuvių kalbą;
 • Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą, tuo atveju, jei yra prašoma išduoti vardo ir/ar pavardės keitimo aktą liudijančio įrašo išrašą. 

SVARBU:

Dėl vardo, pavardės, tautybės keitimo siūlome pirmiausia kreiptis į Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyrių, nes vardo ir/ar pavardės keitimo procedūrą griežtai reglamentuoja įstatymai ir lietuvių kalbos taisyklės.

Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas

Santuokų registravimas diplomatinėse atstovybėse

 • Santuokos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose registruojamos tik tarp Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėje ir deklaravusių išvykimą iš Lietuvos Respublikos.
 • Santuoka registruojama toje diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vieno iš susituokiančiųjų gyvenamoji vieta.
 • Už santuokos registravimą imamas konsulinis mokestis;
 • Pateikiami dokumentai:
  • Nustatytos formos prašymas pildomas konsulate;
  • Asmens tapatybės dokumentai (galiojantys pasai arba asmens tapatybės kortelės);
  • Gimimo liudijimai.

Informacija apie santuokos registravimą yra viešai skelbiama diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos interneto puslapyje ir skelbimų lentoje ne vėliau negu prieš dvi savaitės iki santuokos registravimo dienos. Skelbiami šie duomenys: pareiškėjų vardai, pavardės, gimimo datos, santuokos registravimo data ir laikas.

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos, dalyvaujant patiems susituokiantiesiems ir dviem liudytojams.

Santuoka registruojama įrašant santuokos sudarymo įrašą ir išduodant santuokos liudijimą.

Mirties apskaitymas per diplomatines atstovybes

 • Prašymas;
 • JAV išduotas mirties liudijimas (apsotilė nebūtina) su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: "Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos”, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia;
 • Velionio Lietuvos Respublikos paso ir asmens tapatybės kortelės originalai (jei turėjo);
 • Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą, tuo atveju, jei yra prašoma išduoti mirties aktą liudijančio įrašo išrašą.
 • Jei apskaitoma kitos šalies piliečio mirtis dėl šeiminės padėties LR piliečio įrašo LR Gyventojų registro duomenų bazėje, (“našlys” ar “našlė”), taip pat yra  pateikiamas mirties liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą bei velionio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

Naujienlaiškio prenumerata