Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS ČIKAGOJE (JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS)

Adresas: 455 N Cityfront Plaza Dr., Suite 800, Chicago, IL 60611, USA

plačiau »

Tel. +1 312 397 0382 
Faksas +1 312 397 0385
El. paštas

Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.05.08 / Atnaujinta 2015.08.04 08:46

Lietuvos Respublikos konsulinių pareigūnų atliekami notariniai veiksmai

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje konsuliniai pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, atlieka šiuos Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 27 straipsnyje numatytus notarinius veiksmus:

 • tvirtina sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
 • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 • liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
 • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 • priima saugoti asmeninius testamentus;
 • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 • priima jūrinius protestus;
 • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

DĖMESIO:

Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų konsuliniai pareigūnai, priešingai nei Lietuvoje dirbantys notarai, atlieka ribotus notarinius veiksmus.

Kam atliekami ir kam neatliekami notariniai veiksmai

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje konsuliniai pareigūnai notarinius veiksmus atlieka Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienio valstybėje.

DĖMESIO:

Notariniai veiksmai užsieniečiams, asmenims be pilietybės ir juridiniams asmenims nėra atliekami konsulinėje įstaigoje.

Notarinių veiksmų atlikimo vieta

Notariniai veiksmai atliekami tik konsulinėje įstaigoje.

Atlikti konsulinius veiksmus ne konsulinės įstaigos patalpose galima tik tuomet, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (ligos, neįgalumo ar kiti atvejai) negali atvykti į konsulinę įstaigą ir iškviečia konsulinį pareigūną į namus, medicinos pagalbos, įkalinimo ar kitą įstaigą arba kai notarinius veiksmus prašoma atlikti dalyvaujant daugiau nei dešimčiai asmenų, arba kai notarinis veiksmas atliekamas iškilmingoje aplinkoje.

Lietuvos Respublikos pilietis, prašantis atlikti notarinį veiksmą ne konsulinės įstaigos patalpose turi sumokėti dvigubą konsulinį mokestį ir apmokėti faktines kelionės, apgyvendinimo išlaidas ir sumokėti komandiruotpinigius.

Notarinių veiksmų atlikimas JAV notaro ar teisininko biure

Lietuvos Respublikos piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo gali kreiptis į JAV notaro įstaigą (Notary public office).

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • JAV išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Lietuvoje, turi būti patvirtinti pažyma „Apostille“, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, jeigu dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip;
 • Lietuvos Respublikos ambasada ir konsulinės įstaigos JAV neatsako už JAV teisininkų surašytus įgaliojimus, jų turinį ir teisines pasekmes.

Notarinių veiksmų atlikimo terminai

Notariniai veiksmai atliekami iš karto, kaip pateikiami reikiami dokumentai, paimamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis bei atlyginamos faktines išlaidos, susijusios su notarinių veiksmų atlikimu.

Jeigu reikia papildomos informacijos ar konsultacijos, notarinių veiksmų atlikimas gali būti atidėtas, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

Bendri reikalavimai dokumentams, kurie yra teikiami tvirtinti

Konsuliniam pareigūnui teikiamas tvirtinti dokumentas turi būti tikslus, aiškus, parašytas taisyklinga lietuvių kalba ant kokybiško popieriaus. Dokumente nurodyti terminai, datos ir skaičiai parašyti nors vieną kartą žodžiais. Negali būti patvirtinti ir paliudyti dokumentai, kuriuose yra ištaisymų, prirašymų, užbrauktų žodžių ir kitų neaptartų taisymų, taip pat pieštuku parašyti dokumentai.

Notariniuose dokumentuose apie atliekamus notarinius veiksmus dalyvaujančius asmenis nurodoma:

 • asmens vardas, pavardė,
 • asmens kodas,
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,
 • gyvenamoji vieta, kurią nurodo fizinis asmuo.

Konsulinių pareigūnų atsisakymo atlikti notarinius veiksmus pagrindai

Konsulinis pareigūnas privalo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu:

 • įstatymo nustatytais atvejais notarinį veiksmą turi atlikti notaras;
 • pateiktas notariškai tvirtinti sandoris neatitinka teisės aktų reikalavimų arba sudaromas turint žinomai priešingą visuomenės interesams tikslą;
 • sandoris sudaromas per atstovą, kurio įgaliojimai sudaryti sandorį nėra tinkamai įforminti arba kuris sudaro sandorį viršydamas jam suteiktus įgaliojimus;
 • asmenys nepateikė visų reikalingų dokumentų sandoriui sudaryti;
 • dėl notarinių veiksmų atlikimo kreipėsi neveiksnus asmuo, taip pat asmuo, kuris yra tokios būsenos, kad negali suprasti savo veiksmų reikšmės (apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų);
 • dėl sandorio patvirtinimo kreipėsi ribotai veiksnus asmuo, neturintis tėvų, įtėvių ar rūpintojo sutikimo;
 • jei asmuo nesutinka konsuliniam pareigūnui sumokėti nustatyto konsulinio mokesčio už notarinio veiksmo atlikimą;
 • jei fizinis asmuo neturi asmens tapatybę patvirtinančio dokumento;
 • kitais atvejais, kai notarinio veiksmo atlikimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ar neatitinka jų reikalavimų.

 

 • Įgaliojimai
  Įgaliojimų surašymas ir tvirtinimas

  Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje gali būti surašyti ir patvirtinti įgaliojimai:
  - atstovauti sudarant pirkimo–pardavimo sandorį;
  - atstovauti sudarant nekilnojamojo daikto ar piniginių sumų dovanojimo (perleidimo) sandorį;
  - atstovauti Lietuvos Respublikos įstaigose, įmonėse, organizacijose;
  - atstovauti paveldėjimo bylose;
  - valdyti kilnojamą ir nekilnojamą turtą, juo naudotis ir disponuoti;
  - valdyti pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje, jomis naudotis ir disponuoti, atidaryti ir uždaryti banko sąskaitas;
  - atlikti kitus veiksmus, kurie neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

  Įgaliojimų surašymui būtini dokumentai ir informacija

  Atvykus į priėmimą Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje dėl įgaliojimo surašymo pateikiami:
  - pareiškėjo (įgaliotojo) galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas – Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė;
  - įgaliojamo asmens (įgaliotinio) duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas Lietuvoje arba JAV arba esant galimybei asmens dokumento kopija;
  - būtina žinoti kokius veiksmus atlikti asmuo yra įgaliojamas.

  Atkreipiame dėmesį, kad konsuliniai pareigūnai skirtingai nei notarai Lietuvoje negali atlikti patikros registruose, todėl:
  - jeigu įgaliotojas (asmuo, kuris įgalioja) nori įgalioti kitą asmenį tvarkyti klausimus, susijusius su nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu ar disponavimu, tai su savimi įgaliotojas turi turėti Valstybės įmonės „Registrų centras“ išrašą (ar kitą dokumentą), patvirtinantį, kad įgaliotojui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas ir įvardinant duomenis apie nekilnojamąjį turtą (žemės sklypas/namas/butas, unikalus Nr., kadastrinis Nr., nekilnojamojo turto buvimo vietos tikslus adresas ir kt.);
  - jeigu įgaliotojas (asmuo, kuris įgalioja) nori įgalioti kitą asmenį tvarkyti klausimus, susijusius su automobilio ar kitos transporto priemonės valdymu, naudojimu ar disponavimu, tai su savimi įgaliotojas turi turėti automobilio ar kitos transporto priemonės registracijos liudijimą (jo kopiją) ar žinoti automobilio ar kitos transporto priemonės registracijos duomenis (savininkas, automobilio markė, valstybinis Nr., indentifikavimo Nr. (VIN kodas));
  - jeigu įgaliotojas (asmuo, kuris įgalioja) nori įgalioti kitą asmenį tvarkyti klausimus, susijusius su paskola, tai asmeniui reikėtų turėti banko, iš kurio gautas kreditas (paskola), parengtą įgaliojimo projekto tekstą ir/arba kredito sutartį (jos kopiją);
  - jeigu įgaliotojas (asmuo, kuris įgalioja) nori įgalioti kitą asmenį valdyti pinigines lėšas, esančias  banko sąskaitoje, jomis naudotis ir disponuoti, tai asmeniui reikėtų turėti duomenis – banko sąskaitos numerį, banko pavadinimą. Taip pat būtina žinoti kokius veiksmus reikia atlikti.

  Įgaliojimų panaikinimas

  Atkreipiame dėmesį, įgaliojimas, sudarytas notarine forma, gali būti nutraukiamas (panaikinamas) taip pat notarine forma, t.y., pilietis surašo pareiškimą dėl įgaliojimo nutraukimo (panaikinimo) ir šis pareiškimas yra tvirtinimas kaip sandoris ir yra imamas konsulinis mokestis už sandorio patvirtinimą.
 • Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas
  Pageidaujant patvirtinti dokumento nuorašo ar jų išrašo tikrumą, Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Čikagoje asmeniškai yra pateikiami:
  - dokumento, kurio nuorašą (kopiją) norite patvirtinti, originalas;
  - pareiškėjo galiojantis Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę liudijantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  - konsulinis mokestis už dokumento nuorašų ar išrašų tikrumo paliudijimą.

  Atkreipiame dėmesį, kad konsulinėje įstaigoje tvirtinami tik Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų nuorašai ir išrašai.
 • Parašo dokumentuose tikrumo liudijimas
  Parašo dokumente tikrumo paliudijimas yra bendro pobūdžio notarinis veiksmas, todėl konsulinis pareigūnas liudydamas parašo tikrumą dokumente, atsako tik už parašo tikrumą dokumente, tačiau neatsako už dokumento turinį. Parašo tikrumas liudijamas dokumentą pasirašius konsulinio pareigūno akivaizdoje.

  Pageidaujant patvirtinti asmens parašo tikrumą pareiškime arba prašyme, Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Čikagoje asmeniškai yra pateikiamas:
  - tvarkingai paruoštas ir ant kokybiško popieriaus išspausdintas arba ranka parašytas pareiškimas arba prašymas;
  - pareiškėjo galiojantis Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę liudijantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  - konsulinis mokestis už parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą.
 • Dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo liudijimas
  DĖMESIO: Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje vertimai nėra atliekami.

  Vertimo tikrumo liudijimas reiškia, kad konsulinis pareigūnas liudija, jog dokumento teksto, išversto iš vienos kalbos į kitą, turinys tiksliai atitinka originalaus dokumento teksto turinį.

  Konsulinis pareigūnas liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą tik tuomet, kai pats moka tiek tą kalbą, iš kurios yra verčiamas tekstas, tiek tą kalbą, į kurią yra tekstas išverstas, o pateiktas dokumentas yra nedidelės apimties.

  Kadangi vertėjų veikla Lietuvos Respublikos teisės aktais nėra reglamentuota, todėl konsulinis pareigūnas patvirtina tik vertėjo parašo tikrumą vertime, o vertimo tikrumą dokumente tvirtina pats vertėjas. Konsulinis pareigūnas liudija jam žinomo vertėjo, išvertusio pateiktą dokumentą iš vienos kalbos į kitą, parašą.
 • Testamentai
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais testamentas yra asmeninis vienašalis įstatymo nustatyta tvarka ir forma testatoriaus sudarytas sandoris dėl jo turto (turto dalies) paveldėjimo po mirties, kurį testatorius gali bet kada pakeisti, papildyti arba panaikinti (atšaukti) ir kurio teisiniai padariniai atsiranda testatoriui mirus. Testatorius gali sudaryti testamentą tik pats. Draudžiama sudaryti testamentą per atstovą.

  Testamentas gali būti sudarytas paprasta rašytine forma arba notarine forma. Žodiniai testamentai negalioja. Jei testamentas sudarytas raštu, dviem egzemplioriais ir jį patvirtina notaras arba Lietuvos Respublikos konsulinis pareigūnas užsienyje, tuomet toks testamentas vadinamas oficialiuoju testamentu. Oficialųjį testamentą gali sudaryti ir pats testatorius, ir konsulinis pareigūnas. Už oficialaus testamento surašymą ir patvirtinimą (arba tik patvirtinimą) yra imamas konsulinis mokestis.

  Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos konsulate Čikagoje yra priimami saugoti asmeniniai testamentai. Asmeninis testamentas – tai vientisas ir testatoriaus ranka surašytas dokumentas. Jame būtini šie rekvizitai – testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena), vieta ir testatoriaus parašas. Jei asmeninis testamentas sudarytas iš kelių lapų, testatorius turi pasirašyti kiekvieną iš jų. Asmeninis testamentas gali būti surašytas be tokia kalba.

  Priimami saugoti tik tokie asmeniniai testamentai, kuriuos perduoda pats testatorius, pareikšdamas, kad testamente yra pareikšta jo paskutinė valia ir testamentas perduodamas užklijuotame voke, kuris yra antspauduojamas priimančios konsulinės įstaigos herbiniu antspaudu ir ant voko pasirašo testatorius ir testamentą priimantis asmuo. Priimant saugoti konsulinėje įstaigoje asmeninį testamentą testatoriui būtina pateikti galiojantį Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę). Lietuvos Respublikos konsuliniam pareigūnui perduotas saugoti asmeninis testamentas yra prilyginamas oficialiam testamentui. Už asmeninio testamento priėmimą saugoti konsulinėje įstaigoje imamaskonsulinis mokestis.

Naujienlaiškio prenumerata