Lietuvos Respublikos konsulinių pareigūnų atliekami notariniai veiksmai

Sukurta 2018.09.27

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje konsuliniai pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, atlieka šiuos Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 27 straipsnyje numatytus notarinius veiksmus:

 • tvirtina sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
 • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 • liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
 • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 • priima saugoti asmeninius testamentus;
 • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 • priima jūrinius protestus;
 • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

DĖMESIO:

Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų konsuliniai pareigūnai, priešingai nei Lietuvoje dirbantys notarai, atlieka ribotus notarinius veiksmus.

Kam atliekami ir kam neatliekami notariniai veiksmai

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje konsuliniai pareigūnai notarinius veiksmus atlieka Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienio valstybėje.

DĖMESIO:

Notariniai veiksmai užsieniečiams, asmenims be pilietybės ir juridiniams asmenims nėra atliekami konsulinėje įstaigoje.

Notarinių veiksmų atlikimo vieta

Notariniai veiksmai atliekami tik konsulinėje įstaigoje.

Atlikti konsulinius veiksmus ne konsulinės įstaigos patalpose galima tik tuomet, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (ligos, neįgalumo ar kiti atvejai) negali atvykti į konsulinę įstaigą ir iškviečia konsulinį pareigūną į namus, medicinos pagalbos, įkalinimo ar kitą įstaigą arba kai notarinius veiksmus prašoma atlikti dalyvaujant daugiau nei dešimčiai asmenų, arba kai notarinis veiksmas atliekamas iškilmingoje aplinkoje.

Lietuvos Respublikos pilietis, prašantis atlikti notarinį veiksmą ne konsulinės įstaigos patalpose turi sumokėti dvigubą konsulinį mokestį ir apmokėti faktines kelionės, apgyvendinimo išlaidas ir sumokėti komandiruotpinigius.

Notarinių veiksmų atlikimas JAV notaro ar teisininko biure

Lietuvos Respublikos piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo gali kreiptis į JAV notaro įstaigą (Notary public office).

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • JAV išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Lietuvoje, turi būti patvirtinti pažyma „Apostille“, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, jeigu dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip;
 • Lietuvos Respublikos ambasada ir konsulinės įstaigos JAV neatsako už JAV teisininkų surašytus įgaliojimus, jų turinį ir teisines pasekmes.

Notarinių veiksmų atlikimo terminai

Notariniai veiksmai atliekami iš karto, kaip pateikiami reikiami dokumentai, paimamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis bei atlyginamos faktines išlaidos, susijusios su notarinių veiksmų atlikimu.

Jeigu reikia papildomos informacijos ar konsultacijos, notarinių veiksmų atlikimas gali būti atidėtas, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

Bendri reikalavimai dokumentams, kurie yra teikiami tvirtinti

Konsuliniam pareigūnui teikiamas tvirtinti dokumentas turi būti tikslus, aiškus, parašytas taisyklinga lietuvių kalba ant kokybiško popieriaus. Dokumente nurodyti terminai, datos ir skaičiai parašyti nors vieną kartą žodžiais. Negali būti patvirtinti ir paliudyti dokumentai, kuriuose yra ištaisymų, prirašymų, užbrauktų žodžių ir kitų neaptartų taisymų, taip pat pieštuku parašyti dokumentai.

Notariniuose dokumentuose apie atliekamus notarinius veiksmus dalyvaujančius asmenis nurodoma:

 • asmens vardas, pavardė,
 • asmens kodas,
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,
 • gyvenamoji vieta, kurią nurodo fizinis asmuo.

Naujienlaiškio prenumerata