Vizos. Leidimai gyventi Lietuvoje

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2018.09.27 08:47

Vizų rūšys

Internetinė paraiška vizai gauti

Vizų rūšys yra šios:

 1. Šengeno viza:
  1. oro uosto tranzitinė viza (A) - viza, galiojanti vykstant tranzitu per vieno ar kelių Šengeno valstybių narių oro uostų tarptautines tranzito zonas,
  2. trumpalaikė viza (C) – viza, skirta vykti tranzitu per Šengeno valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, kurio bendra trukmė neviršija trijų mėnesių per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmo atvykimo į Šengeno valstybių narių teritoriją datos.
 2. Nacionalinė viza (D) – viza, leidžianti atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje ilgiau kaip 3 mėnesius. Vienkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, daugkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kurio atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje.

Leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis leidimus gyventi, jų rūšis ir išdavimo tvarką yra įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties” (toliau – Įstatymas).

Leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) suteikia teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje, pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į ją leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu.

Užsieniečiams išduodami tokie leidimai gyventi:

Pirmą kartą užsieniečiui išduodant leidimą gyventi, paprastai išduodamas leidimas laikinai gyventi, išskyrus Įstatymo nustatytus atvejus.

Užsienietis, kuris pirmą kartą kreipiasi dėl leidimo gyventi išdavimo, prašymą išduoti leidimą gyventi turi pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje. Užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, prašymą išduoti leidimą gyventi bei pateikiant jį pirmą kartą, gali pateikti vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai, tačiau tokio prašymo pateikimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi ir priimtas sprendimas.

Pastaba! Kertant sieną su leidimu gyventi privaloma turėti su savimi ir pasą.

Detalesnę informaciją apie leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje galite rasti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos svetainėje adresu www.migracija.lt.

Šeimos susijungimo atvejis (Lietuvos Respublikos piliečių vaikams ir sutuoktiniams)

Šeimos nariai – sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus iki 18 metų, jeigu jie nesudarę santuokos ir yra priklausomi nuo tėvų, taip pat pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai, kurie išlaikomi ne mažiau kaip vienerius metus ir negali pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama.

Užsienietis, kuris atvyksta šeimos susijungimo tikslu, atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, o prašymą išduoti leidimą lakinai gyventi gali užpildyti ir pateikti vienas iš jo pilnamečių šeimos narių.

Kai užsienietis atvyksta šeimos susijungimo pagrindu, kviečiantysis Lietuvos Respublikos pilietis turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Pateikiami dokumentai:

 • Prašymas (prašymą galima užpildyti elektoniniu būdu);
 • Galiojantis kelionės dokumentas;
 • Viena nuotrauka (35 x 45 mm), atitinkanti užsieniečio amžių;
 • Dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų, kurios yra ne mažesnės negu: užsieniečiui, neturinčiam 18 metų, – 0,5 MMA; kitiems užsieniečiams – 1 MMA;
 • Dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis Lietuvos Respublikoje turi gyvenamąją patalpą nuosavybės teise arba naudojasi gyvenamąja patalpa nuomos ar panaudos pagrindais, jei atitinkama sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui ir nustatyta tvarka įregistruota, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimas suteikti jam gyvenamąją patalpą leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu;
 • Sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas, galiojantis užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, bei jo kopija arba dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka patvirtintas Lietuvos Respublikoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio arba užsieniečio įsipareigojimas apmokėti išlaidas už gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Jeigu užsienietis prašymą išduoti leidimą pateikia konsulinei įstaigai ir neketina atvykti gyventi į Lietuvos Respubliką, iki bus išnagrinėtas prašymas išduoti leidimą ir priimtas sprendimas išduoti leidimą laikinai gyventi, tai sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, galiojantį užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, jis gali pateikti kreipdamasis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo;
 • Giminystės ryšį su Lietuvos piliečiu patvirtinančius dokumentus (sutuoktinio ar vaiko Lietuvos Respublikos pasą ir lietuvišką santuokos/gimimo liudijimą);
 • Konsulinis mokestis.

Naujienlaiškio prenumerata