Testamentai

Sukurta 2018.09.27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais testamentas yra asmeninis vienašalis įstatymo nustatyta tvarka ir forma testatoriaus sudarytas sandoris dėl jo turto (turto dalies) paveldėjimo po mirties, kurį testatorius gali bet kada pakeisti, papildyti arba panaikinti (atšaukti) ir kurio teisiniai padariniai atsiranda testatoriui mirus. Testatorius gali sudaryti testamentą tik pats. Draudžiama sudaryti testamentą per atstovą.

Testamentas gali būti sudarytas paprasta rašytine forma arba notarine forma. Žodiniai testamentai negalioja. Jei testamentas sudarytas raštu, dviem egzemplioriais ir jį patvirtina notaras arba Lietuvos Respublikos konsulinis pareigūnas užsienyje, tuomet toks testamentas vadinamas oficialiuoju testamentu. Oficialųjį testamentą gali sudaryti ir pats testatorius, ir konsulinis pareigūnas. Už oficialaus testamento surašymą ir patvirtinimą (arba tik patvirtinimą) yra imamas konsulinis mokestis.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos konsulate Čikagoje yra priimami saugoti asmeniniai testamentai. Asmeninis testamentas – tai vientisas ir testatoriaus ranka surašytas dokumentas. Jame būtini šie rekvizitai – testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena), vieta ir testatoriaus parašas. Jei asmeninis testamentas sudarytas iš kelių lapų, testatorius turi pasirašyti kiekvieną iš jų. Asmeninis testamentas gali būti surašytas be tokia kalba.

Priimami saugoti tik tokie asmeniniai testamentai, kuriuos perduoda pats testatorius, pareikšdamas, kad testamente yra pareikšta jo paskutinė valia ir testamentas perduodamas užklijuotame voke, kuris yra antspauduojamas priimančios konsulinės įstaigos herbiniu antspaudu ir ant voko pasirašo testatorius ir testamentą priimantis asmuo. Priimant saugoti konsulinėje įstaigoje asmeninį testamentą testatoriui būtina pateikti galiojantį Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę). Lietuvos Respublikos konsuliniam pareigūnui perduotas saugoti asmeninis testamentas yra prilyginamas oficialiam testamentui. Už asmeninio testamento priėmimą saugoti konsulinėje įstaigoje imamas konsulinis mokestis.

Naujienlaiškio prenumerata